Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem https://www.legimi.pl jest Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-689), ul. Obornicka 330 (dalej „Legimi”).
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Legimi np. poprzez adres e-mail [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Legimi) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
 3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Legimi, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Legimi oświadczenia o cofnięciu zgody.
 4. 1) Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy: 2) Żądanie usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez uruchomienie usługi „Usuń konto”, dostępnej dla zalogowanych użytkowników pod adresem: https://www.legimi.pl/konto/.
 5. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Legimi nie będzie przetwarzać tych danych.
 6. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.
 7. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Legimi danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu. W takim przypadku Legimi zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
 8. Każda osoba fizyczna, na żądanie może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane Legimi, ma również prawo żądać, aby Legimi przesłało te dane innemu administratorowi, jeżeli:
 9. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
 10. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.legimi.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej. Legimi może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swoich prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych lub wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto tej osobie przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 11. Dane osobowe przetwarzane są przez Legimi w następujących celach:
 12. Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług lub dostawy towarów lub za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez Legimi (tj. operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług Legimi związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów oraz podmioty, które współpracują z Legimi w celu prawidłowego świadczenia usług (firmy prowadzące księgowość Legimi, doradcy prawni, firmy windykacyjne, audytorzy, operatorzy infolinii oraz pomocy technicznej). Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom (spółkom) wchodzącym w skład grupy kapitałowej LEGIMI, stosującym odpowiednie środki zabezpieczenia technicznego, organizacyjnego, prawnego i informatycznego– zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO.
 13. Legimi gromadzi następujące dane:
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Legimi lub partnerów Legimi oraz nawiązania kontaktu przez Legimi z daną osobą fizyczną.
 15. Dane dotyczące czytania lub słuchania publikacji przez Użytkownika wykorzystywane są do tworzenia zbiorczych informacji, np. na temat popularności i statystyki zapoznawania się z daną publikacją. Użytkownik może też otrzymać informację, z jakimi publikacjami zapoznawali się jego znajomi (jeśli udostępnił Legimi informacje o swoich znajomych). Podobną informację na jego temat mogą pozyskać znajomi Użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się z pomocą techniczną Legimi.
 16. Legimi przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Legimi stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 17. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne (session cookies), przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, cookies stałe (persistent cookies), przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika, oraz cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.
 18. Legimi przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).
 19. W Serwisie i Oprogramowaniu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza Serwisem. Legimi wskazuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Legimi może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych związanych z usługą Legimi lub za pomocą aplikacji mobilnej Legimi. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.
 20. Legimi może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników lub liczbie Użytkowników, która zapoznała się z daną publikacją bądź zainteresowana jest danym tematem publikacji).
 21. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych o których mowa w pkt. 22), umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.
 22. Legimi informuje, że udostępniane Publikacje elektroniczne mogą być opatrzone zabezpieczeniami (takimi jak np. znaki wodne), które generowane są w związku z transakcją, na podstawie której dana Publikacja elektroniczna została udostępniona. Analiza tych zabezpieczeń pozwala ustalić transakcję, na podstawie której dokonano udostępnienia Publikacji elektronicznej. Wprowadzenie zabezpieczeń ma na celu ochronę uzasadnionych interesów twórców, wydawców oraz dystrybutorów Publikacji elektronicznych przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem tych Publikacji elektronicznych. W przypadku nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej osoba, której prawa zostały naruszone (w tym Legimi) ma prawo żądać ustalenia transakcji, na podstawie której udostępniono Publikację elektroniczną celem ustalenia danych podmiotu, który mógł dokonać nieuprawnionego rozpowszechnienia tej Publikacji elektronicznej. Żądanie takie może zostać skierowane przez sąd lub inny podmiot rozpatrujący roszczenia podmiotu, którego prawa mogły zostać naruszone. Z uwagi na powyższe, Legimi przechowuje dane związane z transakcjami przez cały okres, w którym istnienie możliwość skierowania do Legimi zapytań lub roszczeń w razie nieuprawnionego rozpowszechnienia Publikacji elektronicznej, która była dostępna za pomocą Serwisu lub Oprogramowania Legimi.
 23. Legimi informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej z usług Legimi spersonalizowane informacje handlowe związane z usługami Legimi, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie Publikacji elektronicznych podobne do tych, z którymi dana osoba już się zapoznała; sugestie Publikacji elektronicznych, z którymi zapoznawali się znajomi danej osoby). Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.